Beton Architektoniczny

W naszej ofer­cie jest już dostępny beton archi­tek­to­niczny marki Mor­ga­n & Möl­ler. Na tą chwilę w naszym Salo­nie w Gli­wi­cach można zoba­czyć prze­krój oferty oraz pod­sta­wową paletę kolo­rów na eks­po­zy­to­rze, wkrótce jed­nak roz­bu­du­jemy eks­po­zy­cję obej­mu­jącą ten wła­śnie mate­riał.

Z asor­ty­mentu marki Mor­ga­n & Möl­ler ofe­ru­jemy głów­nie płyty beto­nowe, które stan­dar­dowo pro­du­ko­wane są w 4 róż­nych wer­sjach wykoń­cze­nia powierzchni. Każda z nich jest dostępna w 3 roz­mia­rach oraz 4 pod­sta­wo­wych kolo­rach, które są odcie­niami sza­ro­ści. Na spe­cjalne zamó­wie­nie wytwa­rzane są także płyty w nie­stan­dar­do­wym roz­mia­rze oraz w kolo­rach zbli­żo­nych do palety RAL. Dodat­kowo płyty wystę­pują w warian­cie z otwo­rami w rogach pod widoczny sys­tem mon­tażu, jak rów­nież bez nich.

Dostępne wersje wykończenia:
– Silk – gładka
– Rough – efekt surowego betonu
– Sandblast – powierzchnia o fakturze piaskowej
– Corner – płyty z zagiętymi rogami

Standardowe rozmiary płyt to 60 x 60 cm, 60 x 90 cm oraz 60 x 120 cm.

Sanimex w Gliwicach

Adres: ul. Łabędzka 24, Gliwice

Łazienki i płytki: tel. 32 270 81 58
Meble, lampy: tel. 32 270 78 75

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-15.00, nd. nieczynny

Godziny pracy magazynu:
pn.-pt. 10:00-18:00, sob. nieczynny

Zobacz pełne dane salonu →

Sanimex w Rybniku

Adres: ul. Budowlanych 89, Rybnik

Łazienki i płytki: tel. 32 424 44 34

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00, nd. nieczynny

Zobacz pełne dane salonu →

Sanimex w Katowicach

Salon w Katowicach nieczynny. Obsługa zamówień została przeniesiona do naszego sklepu w Gliwicach. Zapraszamy.

Zobacz pełne dane salonu →